Tuesday, September 26, 2023

गजाननं भूत गणादि सेवितं

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

गजाननं भूतगणाधिसेवितं,
कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारकम्न,
मामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

दूसरा रूप

गजाननं भूत गणादि सेवितं,
कपित्थ जम्बू फल चारू भक्षणम् ।
उमासुतं शोक विनाशकारकम्,
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ॥

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -